Başkent Üniversitesi
  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİ (GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE)

Başkent Üniversitesi'ne Yatay Geçişler 24 Nisan 2010 Tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılmaktadır.

2015-2016 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuruları 20.07.2015 - 04.08.2015 Tarihleri Arasında Yapılacaktır.

A. KOŞULLAR

1. Yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan ve YÖK tarafından denkliği tanınmış yükseköğretim kurumları arasında yapılır.

2. Yatay geçişler, her akademik yılda Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde yapılır.

3. Lisans programlarının hazırlık sınıfına, birinci sınıfın birinci ve ikinci dönemleri ile bölümlerin son iki dönemine, Meslek Yüksekokullarının birinci dönem ile son döneme yatay geçiş başvurusunda bulunulamaz.

4. Öğrencinin öğrenim görmekte olduğu kurumda genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması şarttır. (4’lük sistemde en az 2.40 , 5’lik sistemde en az 3.00 , 6’lık sistemde en az 3.60)

5. Yurtdışında öğrenim görülen ve YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapmak isteyen TC ve KKTC uyruklu öğrencilerin;
-Yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS’den 140 veya daha fazla, lisans programları için 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranacaktır.
YGS/LYS puanlarına sahip olmayanlardan;
- SAT I Reasoning Test’den (math ve critical reading) en az 1000/1600 toplam ve 500/800 matematik puanı,
- ACT(American College Test)den en az 21 puan,
- Abitur sınavından en fazla 4 puan,
- Fransız Bakaloryası diploma notu en az 10/20,
- Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate IB) diplomasına sahip ve diploma notu en az 24 ,
- Matura Diploması diplomaya sahip olması,
- GCE’de (General Certificate Examination) en az biri başvurulan bölümle ilgili olmak üzere en az üç konuda A Seviyesi (A Level)
- (Tawjihi): Ürdün ve Filistin’de yapılan Tavcihi sınavlarında:
- Sayısal puanla öğrenci alan bölümler için Scientific Stream’den en az 80 puan,
- EA puanla öğrenci alan bölümler için Industrial ve/veya Commercial Stream’den en az 80 puan,
- Sözel veya Dil puanıyla öğrenci alan bölümler için Literary Stream’den en az 75 puan,
- Lübnan’da yapılan Bakalorya Sınavları’nda (Baccalaureat Libanais) diploma notunun en az 13 olması,
- Çin Halk Cumhuriyetinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında (Gaokao) başvurulan programın puan türünden en az 500 almış olması,
- Suudi Arabistan’da yapılan Qoadrat Testi (Saudi National Performance Test of the overall capacitiy) nden en az %70 başarılı olması,
- İran’da lise diplomasına sahip olmak (Diplome Debirestan) ve Pişdaneşgahi bitirme notu en az 15/20,
olması şartları aranacaktır.
TÜBİTAK’ın (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya almış öğrencilerde yukarıda belirtilen sınav koşulları aranmaz.

6. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.
Bu kurumlardan 13 Ocak 1985 tarih ve 18634 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10. maddesinde sayılan fiiller, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler yatay geçiş için başvuramazlar. Ancak bunun dışında bir gerekçe ile kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl içinde yatay geçiş için başvurabilir.

7. Başkent Üniversitesinde lisans programları için zorunlu hazırlık sınıfı vardır. Üniversitece düzenlenen İngilizce Yeterlik sınavından başarılı olamayan veya uluslararası dil sınavlarından başarı belgesi sunamayan adayların müracaatları ilgili Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, şartlı olarak (mezun oluncaya kadar İngilizce Yeterlik sınavından başarılı olmak koşulu ile) bölümlerinde eğitimine başlayacaklardır.


- Yükseköğretim Kurulu Tarafından Eşdeğerliği Kabul Edilen İngilizce Sınavları ve Alınması Gereken Asgari Puanlar ilişkin Üniversitemize ait bilgiler için tıklayınız ;

8. Halen bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayanlar ile bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezasıyla çıkarılmış olanların yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.

9. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.

10. Başvurular Başkent Üniversitesi ilgili akademik birim yönetim kurulları tarafından başvurulan bölümün kontenjanı dahilinde değerlendirilecektir.

(Terör suçu nedeniyle disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş başvurusunda bulunamamazlar)

B. GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Formunu doldurmak için tıklayınız

2. Öğrenci belgesi ( Üniversiteden son bir ay içinde alınmış ve mühürlü)
3. Not dökümü (transcript): Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren orijinal resmi belge (kapalı zarf içinde)
Bulgaristan'daki Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için duyuruyu görmek için tıklayınız
4. Öğrencilerin not dökümlerinde yer alan derslerin ders tanımları (Onaylı)
5. ÖSYS Kazandı ve LYS/YGS Sonuç Belgelerinin internet çıktısı
6. Hala kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda hazırlık eğitimi almış olan adayların bu eğitimleri ile ilgili olarak üniversitelerinden alınmış olan belge,
7. Varsa TOEFL,IELTS CAE,CPE,PTE,KPDS,ÜDS,YDS sınavlarının sonuçlarını gösteren belgenin aslı.
8. Yurtdışında öğrenim görülen ve YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, yurtdışında öğrenim gördükleri yıllara ilişkin pasaportun aslı ile birlikte fotokopisi veya emniyet müdürlüklerinden alınmış ülkeye giriş-çıkışları gösteren belge,
9. Yurtdışı liselerden mezun olan adayların Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi.
10. Başvuru Ücreti: 200 TL. (%8 KDV dahil)
- Başvuru Ücreti: Tüm DENİZBANK A.Ş. Şubelerinden yatırılabilir(Kampüsümüzde DENİZBANK A.Ş. Şubesi bulunmaktadır).
-IBAN NO (TL): TR65 0013 4000 0007 9691 0000 13

- Bütün başvurular, belgeler tamamlanmış olarak aşağıdaki adrese şahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır.
- Eksik belgeli başvurular işleme alınmayacaktır.
- Yatay geçiş hakkı kazananılamaması halinde başvuru evrakları ve ücreti iade edilmez.

İlan Tarihi: 09.06.2015